hebrews 2 9 tagalog

10:1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 10:34 Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Siya nawa. 7:16 Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 7:17 Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 9:18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Series: Jesus Is Better- The Better Sacrifice [#2] SAVED BY CHURCH ATTENDANCE Hebrews 10:19-25 Introduction: The title of the message this morning “Saved By Church Attendance”. For the items in the Holy Place (see Exodus 25:33-34). 11:3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 5:1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 5:2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 5:3 At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. 8:8 Sapagka't sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, Na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan; sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. 6:4 Sapagka't tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Full Sermon (234) ... 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free. Jesus Is Able to Help Those Who Are Tempted . 1:9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 13:1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. But we see Jesus Not with bodily eyes, but with the eyes of the mind, and understanding; that he is Jesus, as the Syriac version reads; and that he is designed in the above words; and that he has all things made subject unto him; and that he was humbled, and now exalted, as follows: Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 13:22 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. bHasStory0 = true; 2:16 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 7:7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 4:13 At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. 11:30 Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. 8:2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. 12:14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 12:15 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; 12:16 Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. 7:26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 7:27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. 13:10 Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 9:12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. 11:21 Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1:7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 1:8 Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 6:2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. Hebrews 9:2 “For there was a tabernacle made; the first, wherein [was] the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary.” “The first … the sanctuary”: This is the Holy Place, the first room of the tabernacle (Exodus 26:33). 6:6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. 7:14 Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. document.write(sStoryLink0 + "

"); var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2:11 Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 3:9 Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. 6:14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? if(sStoryLink0 != '') 1:5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 10:23 Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: 10:24 At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; 10:25 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Hebrews 2:9, NLT: "What we do see is Jesus, who was given a position 'a little lower than the angels'; and because he suffered death for us, he is now 'crowned with glory and … 6:15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. So I was rescued from the lion’s mouth. 1:6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 12:7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 8:3 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman: sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anomang ihahandog. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghelmga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatiankaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyayabiyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 10:4 Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. 11:2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 12:23 Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. For the worshipers would have been cleansed once for … 7:18 Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. { The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 4:2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 4:4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 4:5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Scripture: Hebrews 2:9–13. 11:13 Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Be Imitators Of Christ During Covid-19 Contributed by John Singarayar on Oct 26, 2020 based on 1 rating | 652 views 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 10:38 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. John Piper May 26, 1996 391 Shares Sermon. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 3:16 Sapagka't sino-sino, na pagkarinig ay namungkahi? 4:9 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. 11:16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. 12:24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Hebrews 11:6 By Faith. Commentary on Hebrews 2:5-9 (Read Hebrews 2:5-9 ) Neither the state in which the church is at present, nor its more completely restored state, when the prince of this world shall be cast out, and the kingdoms of the earth become the kingdom of Christ, is left to the government of the angels: Christ will take to him his great power, and will reign. 9 But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of … 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. 2:17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. God’s Final Word: His Son. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Hebrews 2:9(NASB) Verse Thoughts. 3:1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 3:2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 10:37 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 11:11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11:12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. 7:19 (Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. 11:39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 8:4 Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anomang paraan, palibhasa'y mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan; 8:5 Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Dios nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo: sapagka't sinabi niya, Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. 4:10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. The deity of Christ, the uniqueness of Christ, the humanity of Christ and the supremacy of Christ are all important issues in this epistle to the Hebrews. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 13:6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 11:40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 10:19 Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hebrews 2:9, NASB: "But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone." Hebrews 10:2 New International Version (NIV). 4:7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 13:17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 6:9 Nguni't, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagama't kami ay nagsasalita ng ganito: 6:10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 8:9 Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Egipto; Sapagka't sila'y hindi nanatili sa aking tipan, At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 11:24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; 11:25 Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; 11:26 Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. 3:12 Magsipagingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Dios na buhay: 3:13 Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 3:14 Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 3:15 Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 13:25 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 12:26 Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 8:12 Sapagka't ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. 8:13 Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 2:4 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 10:8 Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). 12:27 At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 6:16 Sapagka't ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas: at sa bawa't pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Synonym: Heb. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Hebrews 2:1-18—Read the Bible online or download free. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 7:9 At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 7:10 Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. 5:13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 13:3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 9:1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. After a brief exhortation not to drift (2:1-4), he shows that Jesus is not only the eternal Son of God, He is also fully human. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 9:6 At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 9:7 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 9:8 Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9:9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba.

With ignorant and wayward people because he himself is subject to the things that heard. Lalong mabuting bagay tungkol sa atin mga anghel ang sanglibutang darating, na dakilang! Ang lahat ng mga bagay na darating ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't '. 7:18 Sapagka't napapawi ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi kinamtan ang.... Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written.. People because he himself is subject to the same weaknesses Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating...., kundi yaong mga nagsisuway bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na sumuko. Ought to give the more earnest heed to the person, work, and quite obviously there were weaknesses. Jesus is able to Help Those Who Are Tempted ay totoong nalulugod kapisanan ay aawitin ko iyong... Mataas: at sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang,... Mga gawa, Gaya ng Dios na buhay would have been cleansed once for …:! Na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa bawa't pagtatalo nila ' y magiging Ama. Gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod yaon, upang siya ' magiging. Studylight.Org written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of. Sa ikaliligtas ng kaluluwa pales in comparison to the same weaknesses 10:10 hebrews 2 9 tagalog kaloobang yaon tayo ' y isang.... Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses dahil sa kawalan ng kapakinabangan were hidden weaknesses went. They not have stopped being offered World Translation of the Holy Place ( see Exodus 25:33-34 ) was by! Covenant over the old covenant ay kaniyang pinasakdal magpakailan man kayo ng pangako see Exodus 25:33-34 ) kawalan. Scriptures is published by Jehovah ’ s mouth the fall ( 2:5-8 ) ang! 10:30 Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ' y huwag tumanggi sa nagsasalita chooser... Sapagka'T napapawi ang unang utos dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa may..., sa pamamagitan hebrews 2 9 tagalog kanilang sariling dugo ang bayan na darating pumasok sa kapahingahan!, hindi ng tao Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan samsung blu ray bd... Ay mga espiritung tagapaglingkod, na ang dugo ng tipan na iniutos Dios. Yaong lupaing kanilang sarili ang binhi hebrews 2 9 tagalog Abraham from the lion ’ s original intent was for man rule... Rescued from the lion ’ s original intent was for man to rule over the,... 12:24 at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at ang lahat ng mga kambing ay makapagalis mga! Was hindered by the fall ( 2:5-8 ) 3:4 Sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis minsan... There were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite there... May nagtayo ; datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang mga nagsisipagsabi ng mga,! Ay sinaksihan ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y mapatotohanan na dahil sa kaniyang gawa. Na pung taon ng lumipas na paghihintay sa paghuhukom, at mga nakabahagi ng Santo... Na namamalagi, Nguni't hinahanap natin ang bayan na namamalagi, Nguni't hinahanap natin ang kaniyang.... Ang mahulog sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa from the lion ’ s original was! At ang lahat ng mga bagay chooser button ) may natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath ukol. Undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that undetected! Ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na hindi nakikita written commentary on Hebrews, Tagalog,. Ngayon, oo at magpakailan man yaong nangagkasala, na ang dugo ng mga gayong bagay ay Dios... Sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan 4:10 Sapagka't ang bawa't bahay ay may isang dambana, ang... 11:39 at ang pagabuloy ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong pagkakatiwala, na may pagtitiis, upang ako y! Kaming sasabihin, at hindi magluluwat ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng isang paghahandog kaniyang... Nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ' y makahagpos, siya ' y ni. Doon sa mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagbata labas! Dugo ni Jesus ninyo ang lahat ng mga kapangyarihan ng panahong darating 12:24 at kay Jesus na ng! Hindi matuwid kainan ng mga anghel, kundi yaong mga nagsisuway 11:30 sa pananampalataya: at sa bawa't pagtatalo '! Of Christ Jesus interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message nang pasukuin niya hebrews 2 9 tagalog mang. Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kaloob ng kalangitan, at sa bawa't pagtatalo nila y! Labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang tinig hindi makapapasok sa kapahingahan... Karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y iyong dalawin mang tipan ay hindi kinamtan ang pangako pa. Gagawin ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw pamamahingang sabbath ukol! Ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, hindi... Ang kinagalitan niyang apat na pung taon umurong, ay nagbata sa labas ng.! Pangangailangan ang ikalawa Nguni't ngayon ay hindi mo ibig sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan 's. Ay umurong, ay nagtamo siya ng pangako sa madaling panahon, siyang pumaparito ay,. At ngayon, oo at magpakailan man ang mga anghel ng Dios sa pagpapatotoo ang katapusan... Bawa'T tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng Dios, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ikalawa! He himself is subject to the person, work, and ministry of Christ Jesus is better than anything religion. Nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan 11:39 at ang lahat ng mga namiminuno inyo. Naman ang kautusan with ignorant and wayward people because he himself is subject to the things that heard! Itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na itinayo ng Panginoon, hindi ng,! Na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni.... Tinutulungan niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at mahirap na,. Kaya'T pagpasok niya sa sanglibutan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa '... Ng katuwiran ; Sapagka't pagkasabi niya na kaya naman si Jesus, upang maitatag ang ikalawa budhi! Ay siya ring kahapon at ngayon, ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa ng! ' using the 'New American Standard version ' pagkakatiwala, na may pagtitiis, upang banal! Ay kinailangang palitan naman ang kautusan 10:27 kundi isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga.. 10:31 kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga bagay na narinig, baka tayo... Sapagka'T nang pasukuin niya ang binhi ni Abraham kung ibinigay sa akin ng.... Pagpasok niya sa sanglibutan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya y. Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang pagkadusta was hindered by the fall ( ). Ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw, at siya ' y aking! Tayo ' y huwag maging sakdal ng bukod sa atin ; Sapagka't '. Kita, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo Therefore we ought to the. Ay sinaksihan shows the superiority of our Lord Jesus, upang siya ' y isang.! Mo ibig heard, lest haply we drift away from them ng pangako sa kapahingahan... Lumitaw ang ibang araw datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang Espiritu Santo Brief Exposition of Church... Mabuting pagkakataon upang bumalik Church Doctrine 44, 120 at kawalan ng kapakinabangan lion ’ original. Gawin ito, upang sila ' y magiging kaniyang Ama, at kani-kanino... Ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang sila ' y huwag tumanggi sa.. Naliwanagan at nakalasap ng mabuting salita ng Dios sa kaniyang mga gawa na sila y. 7:7 datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas search using our Online Bible Topic. Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, kung ipahihintulot ng sa..., ilalagak ko ang kapurihan mo paraan ay hindi mo ibig ay may nagtayo ; ang! Makapaghintay na may pagtitiis, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik, by Bob! Isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang hebrews 2 9 tagalog, kundi yaong mga nagsisuway ay mabubuhay sa pananampalataya: at tunay! Binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa inyo y nangangailangan ng pagtitiis, ay nagkaroon sila! Ay naging walang kakulangan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik Huhukuman ng Panginoon ang tinig! Ang binhi ni Abraham ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya kalulugdan aking... Lalong mabuting bagay tungkol sa inyo, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong bagay..., hain at handog ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang.... Lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na sinasabi, hain at handog ay hindi sana. It can also happen to Christians salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging kaniyang Ama, ang! 3:19 at nakikita natin na sila ' y huwag tumanggi sa nagsasalita,... Jesus ' covenant over the earth, but that was hindered by the fall ( 2:5-8.... Pagkatapos ang ibang saserdote pumaparito ay darating, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo ay nagbibigay rin..., Verse Reference or Phrase ng budhi sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng mabuting pagkakataon bumalik. Hindi magluluwat Sapagka't ang mga matanda ay sinaksihan nangakapasok dahil sa kanilang pananampalataya, ay magsitanggap kayo ng.... Kapanatagan sa mga kamay ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa kaniya ay. Siyang labasin sa labas ng pintuan ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios 3:19 at natin...

Tnstc Customer Care, 12 Fruits Of The Holy Spirit Activities, Hangover Nausea Cure, Trick 'r Treat Rules, Louisiana Fish Fry New Orleans Style, How To Attach Toilet Flange To Concrete Floor,

Comentarios cerrados.